Polityka Sólar ehf w zakresie zapobiegania mobbingowi, nękaniu i stresowi w miejscu pracy

 

Oświadczenie i definicje

Sólar ehf oświadcza, że ​​wszyscy pracownicy mają prawo do tego, by traktowano ich z szacunkiem i troską. Nie tolerujemy zastraszania, nękania i stresu w miejscu pracy.

Sólar ehf definiuje mobbing jako „Nieodpowiednie i nieprofesjonalne, powtarzające się zachowanie, którego trudno jest bronić i które ma na celu poniżenie, obrażenie, zranienie, dyskryminację, grożenie i/lub wywołanie dyskomfortu u osób, na które jest nakierowane.”

Sólar ehf definiuje nękanie jako „Komentarze ustne wypowiedziane z zamiarem zranienia, bezpośrednie lub pośrednie pogróżki, wszelkiego rodzaju obrażenia ciała i inne nieodpowiednie i nieprzyzwoite zachowania. Obejmuje to również molestowanie seksualne.”

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich pracowników, jest przedstawiana nowym pracownikom i w razie potrzeby przeglądamy ją.

Niniejszą politykę przygotowano zgodnie z rozporządzeniem nr. 1000/2004 w sprawie środków zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy.

 

Główne cele

 • Sólar ehf ma być dobrym miejscem pracy, w którym każdy czuje się dobrze
 • Promowanie profilaktyki i edukacji dla personelu
 • Pracownicy powinni posiadać wiedzę na temat mobbingu, nękania i stresu oraz przyczyniać się do zapobiegania takim sytuacjom w miejscu pracy
 • Pracownicy powinni znać kanały komunikacji i potrafić odpowiednio reagować
 • Pracownicy powinni być świadomi procedur dotyczących mobbingu i nękania

 

Prawa i obowiązki

Sólar ehf posiada zespół doradców, zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego i zajmujący się edukacją pracowników oraz rozwiązywaniem problemów związanych z mobbingiem, znęcaniem i stresem.

Pracownik, który ucierpiał z powodu lub jest świadomy mobbingu, nękania lub stresu w miejscu pracy, powinien poinformować o tym swojego przełożonego, przedstawiciela ds. bezpieczeństwa lub kierownika działu zasobów ludzkich.

W przypadku mobbingu, znęcania lub innego niewłaściwego zachowania wobec pracowników w miejscu pracy, zespół doradczy ma obowiązek zareagować tak szybko, jak to możliwe.

Badamy wszystkie informacje dotyczące problemów, otrzymane przez zespół doradczy.

Zespół doradczy zapewnia zachowanie poufności przy rozpatrywaniu spraw i danych, w celu ochrony interesów wszystkich zainteresowanych osób.

Pracownicy powinni traktować wartości cenione przez Sólar ehf, takie jak: szacunek, profesjonalizm i dobra komunikacja, jako zasadę przewodnią w ich codziennej pracy i wykazywać moralną odpowiedzialność w komunikowaniu się z kolegami.

Wszyscy pracownicy powinni angażować się w tworzenie dobrego środowiska pracy, sprzyjającego dobremu samopoczuciu w pracy i wolnego od zastraszania, szykan i stresu.

 

Plan reagowania firmy Sólar ehf na mobbing, nękanie i stres w miejscu pracy

 

Kanały komunikacji

Pracownicy zgłaszający mobbing mogą się kontaktować z bezpośrednim przełożonym lub innym menedżerem w miejscu pracy. Można się również kontaktowanie się z jedną z poniższych osób:

 • Przedstawiciel związku zawodowego w miejscu pracy
 • Oficer ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Pracownik ochrony w miejscu pracy

 

Procedury                                                                                   

Procedury dot. Mobbingu i nękania obejmują analizę i rozwiązywanie problemów, oraz działania następcze.

 

Analiza

Jej celem jest uzyskanie informacji ze wszystkich stron, których dotyczy problem. Przełożony może, w razie potrzeby i w porozumieniu ze stronami, uczestniczyć w procedurach. Sugeruje się, aby dwóch przedstawicieli zespołu doradczego przeprowadziło wywiady ze stronami konfliktu. Osoba przesłuchiwana może przyprowadzić na rozmowę przedstawiciela związku lub inną osobę.

Zespół doradczy rozpatrzy sprawę po otrzymaniu powiadomienia pocztą elektroniczną. Jeżeli sprawa dotyczy członka zespołu doradczego, wówczas członek ten opuści zespół na czas postępowania, a jego miejsce zajmie oficer ds. bezpieczeństwa.

 • Wywiad z ofiarą.
 • Wywiad ze sprawcami i opisanie im sytuacji.
 • Zebranie dodatkowych informacji, jeśli dotyczy. Może to obejmować wywiady ze świadkami, współpracownikami i/lub z przełożonymi.
 • Pisemne oświadczenie na temat faktów.

 

Rozwiązywanie problemów

Celem jest znalezienie odpowiednich rozwiązań, akceptowalnych przez wszystkie strony.

 • Wywiad z zaangażowanymi stronami – wspólnie lub osobno, w zależności od charakteru sprawy.
 • Dyskusja z menadżerem i/lub najbliższym przełożonym zaangażowanych stron.
 • Plan dotyczący kolejnych kroków jest układany w porozumieniu ze stronami i ich przełożonymi.
 • Podpisanie umowy ugodowej.
 • W niektórych przypadkach należy konsultować się ze stronami zewnętrznymi przy rozpatrywaniu spraw, na przykład w przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadów pomocniczych lub korzystania z innych źródeł.

 

Działania następcze

Celem działań następczych jest poprawa samopoczucia stron i zapobieganie ponownemu występowaniu znęcania lub nękania.

 • Po miesiącu: przedstawiciele zespołu doradczego zorganizują spotkanie dla każdej ze stron w celu oceny sytuacji. Jeśli mobbing, prześladowanie lub stres nadal trwa, zespół doradczy spotka się ze stronami konfliktu, aby dokonać przeglądu kolejnych kroków.
 • Po trzech miesiącach: przedstawiciele zespołu doradczego ponownie przeanalizują sytuację i jeśli wszystko będzie w porządku, procedura zostanie uznana za zakończoną. Jeśli mobbing lub nękanie jest nadal obecne, zespół doradczy ponownie zajmie się sprawą i omówi ją.

 

E-maile, SMS-y i portale społecznościowe w Internecie                                                    

Pracownicy Sólar ehf okażą szacunek w swojej komunikacji telefonicznej, drogą e-mailową i na portalach społecznościowych w Internecie. Nieodpowiednie lub obraźliwe komentarze w powyższych formach komunikacji można zaklasyfikować jako mobbing lub nękanie, a jeśli zostaną zgłoszone zespołowi doradczemu, zostaną odpowiednio rozpatrzone.

 

Kontynuacja prześladowania lub nękania po zakończeniu procedury          

Pracownik, którego uznano za winnego mobbingu lub nękania w jakikolwiek sposób i który nadal podobnie się zachowuje mimo wprowadzenia odpowiedniej procedury (w przypadku tej samej ofiary lub nowej), może oczekiwać otrzymania pisemnej nagany. Jeśli pracownik, o którym mowa, kontynuuje mobbing lub nękanie pomimo otrzymania nagany, może spodziewać się rozwiązania umowy zgodnie z prawami i obowiązkami związku zawodowego, do którego należy.

 

Przetwarzanie danych                                                                                                             

Zgłoszone sprawy są rejestrowane w archiwum dokumentów Sólar ehf, a dostęp do nich jest zablokowany dla wszystkich, z wyjątkiem członków zespołu doradczego. Wszystkie dane są przechowywane przez dwanaście miesięcy od zakończenia sprawy. Po tym czasie wszystkie dane są niszczone, z wyjątkiem oświadczeń i umowy ugodowej.

Niniejszy plan obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.