JAFNRÉTTISÁÆTLUN OG JAFNLAUNASTEFNA SÓLAR EHF

 

Hjá Sólar ehf starfar fjölbreyttur hópur starfsfólks, bæði karlar og konur af ólíku þjóðerni og með ólíkan bakgrunn. Líkt og 18. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla,  kveður á um sem og annarra laga er tengjast jafnrétti, hefur Sólar ehf sett sér jafnréttisáætlun. Einnig er tekið tillit til laga nr. 80/2019 um kynrænt sjálfræði. Tilgangur áætlunarinnar er að tryggja jafna stöðu karla og kvenna sem starfa innan fyrirtækisins óháð því hvaða starfi þau sinna. Sólar ehf skuldbindur sig til að vera vinnustaður þar sem allt starfsfólk er metið á eigin forsendum, óháð kyni, þjóðerni, aldri, trúarskoðun eða öðru slíku.
Sólar ehf mun kynna áætlunina fyrir öllu starfsfólki enda mikilvægt að stjórnendur og starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi jafnréttis í öllum störfum og verkefnum innan fyrirtækisins. Jafnréttisáætlunin nær til allra starfsmanna Sólar ehf.

Áætlunin gildir til þriggja ára og var samþykkt af stjórn Sólar þann 13. ágúst 2020. Árlega er farið yfir jafnréttisáætlunina, umbætur og breytingar gerðar ef þörf er á.

Sólar ehf. hefur einnig sett sér sérstaka jafnlaunastefnu. Hjá Sólar ehf eru greidd laun eftir umfangi og eðli starfa og tekið er mið af þeim kröfum sem störf gera um menntun, hæfni og ábyrgð. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjarasamninga og jafnlaunakerfi Sólar ehf. studdar með rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf. Jafnlaunamarkið skulu endurskoðuð út frá niðurstöðum launagreiningar.

 

Equal Pay Policy 2020-2023

 

This equal pay policy applies to all employees of Sólar ehf. and stipulates goals and measures to ensure its employees the rights stipulated in Article 19 of the Equality Act no. 10/2008 which says „Women and men working for the same employer must be paid equal wages and must enjoy the same benefits for the same or equivalent work. Equal pay means that wages must be determined in the same way for women and men. The criteria used to determine wages should not include gender discrimination. Employees must always be allowed to disclose their wages if they so choose“ as well as other laws and requirements regarding the principle that women and men should be paid equal wages for the same or equivalent work.

At Sólar ehf, salaries are paid according to the scope and nature of the work, and the requirements that the work makes in terms of education, competence and responsibility are taken into account. The prerequisites for salary decisions are that they are in accordance with collective agreements and Sólar‘s equal pay system, supported by reasons and guarantees that the same salary is paid for similar or equivalent jobs.

If an employee does not feel that they are properly ranked in terms of salary, the employee may request that the salary be reviewed based on the current collective bargaining agreement and the current equal pay system of Sólar ehf and the provisions of Act no. 10/2008 and other laws about gender equality.

 

To enforce the law on equal pay, Sólar will look at the following:

 • When determing wages, make sure that gender is not discriminated against and that wages must be determined in the same way for all employees regardless of gender, gender identity or other irrelevant reasons.
 • Everyone must receive equal pay for work of equal value and comparable work. Regarding the definition of wages, refer to paragraphs 8 and 9 of Article 2 of the Act on equal status and equal rights for women and men no. 10/2008.
 • Implement a certified equal pay system based on the equal pay standard ÍST 85:2012, ensure that the system is documented and therefore maintained.
 • Carry out a salary analysis at least once a year comparing jobs of equal value, check whether there is a difference in salary by gender and present the main results to the employees.
 • Respond to unexplained pay gaps through continuous improvement and monitoring.
 • Conduct an internal audit and conduct a management review of the system and its performance at least annually .
 • Comply with relevant laws and regulations in force at any given time.
 • That Sólar ehf undertakes to make continuous improvements to the equal pay system if necessary, monitor it and respond in case of deviations.
 • Present the policy to employees and have it available on the website.

 

The management is responsible for the equal pay system and that it is in accordance with law no. 10/2008 on the equal status of women and men and other laws related to equal pay. Managers are responsbile for implementing and maintaining compliance with the equal pay standard. Managers are responsible for reviewing reports on the equal pay system, its equality and effectiveness, as well as recommending proposals for improvements.

 

Polityka równości wynagrodzeń 2020-2023 

Niniejsza polityka równości wynagrodzeń dotyczy wszystkich pracowników Sólar ehf. oraz określa cele i środki podjęte w celu zapewnienia pracownikom firmy Sólar praw określonych w art. 19 ustawy o równości płci nr. 10/2008, która mówi, że „Kobiety i mężczyźni pracujący dla tego samego pracodawcy muszą otrzymywać takie same wynagrodzenia i korzystać z takich samych świadczeń otrzymywanych za taką samą lub równoważną pracę. Równość wynagrodzeń oznacza, że ​​płace muszą być ustalane w taki sam sposób dla kobiet i mężczyzn. Kryteria stosowane do ustalania wynagrodzeń nie powinny dyskryminować pracowników ze względu na płeć. Pracownicy zawsze muszą mieć możliwość ujawnienia swoich zarobków, jeśli sobie tego życzą”, a także innych przepisów i wymogów dotyczących równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą lub równoważną pracę.  

W Sólar ehf wynagrodzenie jest wypłacane zgodnie z zakresem i charakterem pracy, z uwzględnieniem wymogów związanych z wykonywaną pracą, odpowiednio do wykształcenia, kompetencji i odpowiedzialności. Warunkiem podjęcia decyzji o wynagrodzeniu jest to, aby były one zgodne z umowami zbiorowymi i systemem równości wynagrodzeń firmy Sólar, poparte uzasadnieniem i gwarancjami, że takie samo wynagrodzenie jest wypłacane za podobną lub równoważną pracę.  

Jeżeli jakiś pracownik uważa, że ​​nie jest przypisany do odpowiedniej  kategorii wynagrodzenia, może zażądać  weryfikacji wynagrodzenia w oparciu o obowiązującą umowę zbiorową i aktualne zasady równości wynagrodzeń Sólar ehf oraz przepisy ustawy nr. 10/2008 i inne ustawy dotyczące równości płci.  

 

W celu wprowadzenia w życie prawa dotyczącego równości wynagrodzeń, Sólar przyjrzy się następującym kwestiom:  

 • Ustalając płace, upewnimy się, że pracownicy nie są dyskryminowani ze względu na płeć i że wynagrodzenia muszą być ustalane w ten sam sposób dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci, tożsamości płciowej lub innych kwestii.
 • Wszyscy pracownicy muszą otrzymywać takie samo wynagrodzenie za porównywalną pracę o równej wartości. Jeśli chodzi o definicję wynagrodzenia, należy odnieść się do ust. 8 i 9 art.2 Ustawy nr. 10/2008 o przestrzeganiu równego statusu oraz praw kobiet i mężczyzn.
 • Wdrożymy certyfikowany system równych wynagrodzeń oparty na równości wynagrodzeń ÍST 85:2012, by zapewnić, że system jest udokumentowany, a tym samym przestrzegany.
 • Przynajmniej raz w roku przeprowadzimy analizę płac, porównując takie same stanowiska, sprawdzimy, czy istnieje różnica w wynagrodzeniach ze względu na płeć i przedstawimy pracownikom ogólne wyniki analizy.
 • Będziemy odpowiednio reagować na niewyjaśnione różnice w wynagrodzeniach poprzez ciągłe ich doskonalenie i monitorowanie. 
 • Co najmniej raz w roku przeprowadzimy audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania systemem i jego działania.
 • Będziemy przestrzegać odpowiednich praw i przepisów obowiązujących w danym czasie.
 • Sólar ehf zobowiązuje się do ciągłego ulepszania systemu równości wynagrodzeń, jeśli to konieczne, monitorowania go i reagowania w przypadku odchyleń. 
 • Będziemy prezentować pracownikom powyższą politykę i udostępnimy ją na naszej stronie internetowej. 

Kierownictwo jest odpowiedzialne za system równości wynagrodzeń oraz za to, że jest on zgodny z Ustawą nr. 10/2008 w sprawie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz innych ustaw związanych z równością wynagrodzeń. Managerowie są odpowiedzialni za jego wdrażanie i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi równości wynagrodzeń. Managerowie są odpowiedzialni za opiniowanie raportów dotyczących równości wynagrodzeń, równości bez względu na płeć i skuteczności tych przepisów oraz za proponowanie usprawnień.  

 

 

 

Sólar notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

Friðhelgisstillingar

Sólar notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

Vafrakökurnar hér að neðan eru nauðsynlegar svo vefurinn starfi eðlilega.

Þessi vafrakaka vistar stillingar notandans varðandi samþykki á vafrakökum á solarehf.is


Þessar kökur eru hluti af WordPress kerfinu.

 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Hafna öllum vafrakökum
Samþykkja allar vafrakökur